Založ si blog

Pakt o migrácii – základné info a kritika

oficiálny názov: GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION- Globálna zmluva o bezpečnej, organizovanej a normálnej migrácii.

Význam slova COMPACT: Dohoda, zmluva, alebo kontrakt. Termín compact sa najčastejšie používa pre zmluvy medzi štátmi, alebo medzi národmi, ohľadne vecí, ktoré predstavujú ich spoločný záujem (starosť).

Úvod do dokumentu:

Diskusie o medzinárodnej migrácii na globálnej úrovni nie sú nové. Spomíname na pokusy konané prostredníctvom United Nations High-level Dialogues (Dialógy OSN na vysokej úrovni) ohľadne Medzinárodnej Migrácie a Rozvoja v rokoch 2006 a 2013. Tiež oceňujeme príspevok Globálneho Fóra pre Migráciu a Rozvoj, odštartovaného v roku 2007. Tieto platformy vydláždili cestu pre New York Deklaráciu pre Utečencov a Migrantov, cez ktorú sme sa podujali vypracovať Global Compact pre Utečencov, a prijať tento Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, v dvoch samostatných procesoch. Tieto dva Global Compacty, spolu, predstavujú komplementárne rámce medzinárodnej spolupráce, ktoré splňujú svoje jednotlivé mandáty, ako sú predložené v New York Deklarácii pre Utečencov a Migrantov, ktorá vníma, že migranti a utečenci sa môžu stretať s mnohými spoločnými výzvami a podobnou zraniteľnosťou.

Súhlasíme s tým, že tento Global Compact je založený na sústave križujúcich sa (cross-cutting) a navzájom závislých princípoch postupu:

Stredobodom sú ľudia (People-centred): Global Compact má silnú humánnu dimenziu, vlastnú skúsenosti s migráciou ako takej. Podporuje pohodu (well-being) migrantov a členov komunít v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa. Výsledkom je, že Global Compact má v jadre jednotlivca (individuals). ??? Základný chyták: jednotlivci formujú komunity a kultúru. V cieľovej krajine sú existujúce, a prichádzajúci vytvárajú inú (sub-)komunitu aj kultúru (viď aj princíp Udržateľný rozvoj). Problém sú zvyklosti a neskôr aj právo, keď v Nemecku je už tlak na možnosť používať iné právo.

Medzinárodná spolupráca (International cooperation): Global Compact je právne nezáväzný (non-legally binding) rámec spolupráce ktorý berie do úvahy, že žiaden štát nemôže samostatne riešiť migráciu, vzhľadom na vnútorne transnacionálny charakter veci. Vyžaduje medzinárodnú, regionálnu, a bilaterálnu kooperáciu a dialóg. Jej autorita spočíva v konsenzuálnom charaktere, kredibilite, kolektívnom vlastníctve, spoločnej implementácii, nadväzovaní a revíziách (follow-up and review).

Národná suverenita (National sovereignty): Global Compact znovu potvrdzuje (reaffirms) suverénne právo štátov určiť si svoju národnú politiku migrácie a svoje prednosti pri riadení migrácie v rámci svojej právomoci, v súlade s medzinárodným právom. V rámci svojej suverénnej právomoci (jurisdiction) štáty môžu rozlišovať medzi bežným a mimoriadnym statusom migrácie (regular and irregular migration status), v tom aj zahrnutie určenia svojich legislatívnych a opatrení a postupov pre implementáciu Global Compactu, zohľadňujúc odlišné národné reality, postupy, priority a požiadavky pre vstup, rezidenciu a prácu, v súlade s medzinárodným právom. ??? Medzinárodné právo pravdepodobne nejakým spôsobom podporuje migráciu, nemám zistené.

Zákonnosť a korektný právny postup (Rule of law and due process): Global Compact uznáva, že rešpektovanie zákonnosti, právneho postupu a prístupu k spravodlivosti predstavujú základ pre všetky aspekty riadenia migrácie. To znamená, že štát, verejné a súkromné inštitúcie a jednotky, ako aj samy osoby, podliehajú zákonom ktoré sú verejne publikované, v rovnosti presadzované a nezávisle rozhodované, a ktoré sú v súlade s medzinárodným právom. ??? Opäť odvolávka na medzinárodné právo.

Udržateľný rozvoj (Sustainable development): Global Compact má korene v Agende pre udržateľný rozvoj (2030 Agenda for Sustainable Development), a buduje na zistení, že migrácia je viacdimenzionálna realita veľkej dôležitosti pre udržateľný rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľa, čo vyžaduje koherentné a vyčerpávajúce reakcie. Migrácia prispieva k pozitívnym výsledkom rozvoja a k realizácie cieľov „2030 Agenda for Sustainable Development“, hlavne keď je správne riadená. Cieľom Global Compactu je zvýrazniť potenciál migrácie pre dosiahnutie všetkých cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), ako aj dopad tohto úspešného výsledku na migráciu v budúcnosti. ????? Tento článok ukazuje celý Compact ako podvod. Klame, že súčasné negatívne dopady migrácie sú dané len tým, že nie je organizačne správne podchytená. Skutočnosť, že migranti sa (väčšinou) nedokážu zapojiť do normálneho života ako pracujúci a platcovia daní, a viesť týmto smerom potomkov, je ignorovaná, a tak isto sú ignorované (nepredstaviteľne vysoké) náklady na vytvorenie prostredia ktoré by ich k tomu doviedlo. Úplne sa ignoruje aj skutočnosť, že to nemusí byť vôbec možné, a na túto možnosť sa vôbec nepripravuje, tvári sa, že tento elaborát pokrýva všetko o migrácii. Pokrýva to v skutočnosti len v zmysle posúvania ľudí a legislatívy ohľadne posúvania ľudí. Ľudia v cieľových krajinách sú ignorovaní. A ešte jedna bomba – predstiera sa tu, že migrácia podporuje udržateľný rozvoj na zemeguli, ale ak pritom rozvracia pokročilejšie krajiny, je to presne naopak.

Ľudské práva (Human rights): Global Compact je založený za medzinárodnom zákone o ľudských právach a podporuje princípy non-regression (zákaz účelovej spätnej zmeny zákona, viď na konci odseku) a nediskriminácie. Implementovaním Global Compactu zabezpečujeme efektívny rešpekt, ochranu a splnenie ľudských práv všetkých migrantov, bez ohľadu na ich migrantský status, cez všetky fázy migrácie. Zároveň znovu potvrdzujeme odhodlanie eliminovať všetky formy diskriminácie, včítane rasizmu, xenofóbie a netolerancie voči migrantom a ich rodinám. ??? V niektorých krajinách, napr. Francúzsko a Nemecko, už vznikli enklávy, kde pôvodné obyvateľstvo nevkročí, lebo sa boja o život, čím sú výrazne porušené ľudské práva pôvodného obyvateľstva. Toto – netolerantnosť migrantov voči pôvodnému obyvateľstvu – sa toleruje a dokument to ignoruje. Vysvetlivka čo som našiel k non-regression princípu: Princíp NonRegression je jedným z princípov Medzinárodného Práva, ktorý poznajú špecialisti pre Ľudské Práva, ktorý požaduje, aby normy ktoré už boli prijaté štátmi, neboli revidované, ak by to implikovalo cúvnutie v oblasti štandardov ochrany kolektívnych a individuálnych práv.

Reagujúc na pohlavie (Gender-responsive): Global Compact zabezpečuje že ľudské práva žien, mužov, dievčat a chlapcov budú rešpektované počas všetkých fáz migrácie, ich špecifické potreby sú adekvátne pochopené a zabezpečené a sú posilnené ako prostriedky zmeny. Toto centralizuje perspektívu príslušného pohlavia, presadzuje rovnoprávnosť pohlaví, a posilňuje postavenie žien a dievčat, uznávajúc ich nezávislosť, reprezentáciu a vedenie, aby sme sa pohli ďalej od oslovovania migrujúcich žien cez prizmu obetí. ??? Trochu kecy. Predbežne nemusíme pripustiť pohlavie „to“ ako vo Švédsku, migranti ešte na túto možnosť nedošli.

Citlivosť voči deťom (Child-sensitive): Global Compact podporuje existujúce medzinárodné právne záväzky vo vzťahu na práva dieťaťa, a podporuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa v každom čase, ako primárne kritérium vo všetkých situáciách týkajúcich sa detí v kontexte medzinárodnej migrácie, včítane osamelých alebo oddelených detí.

Prístup „celá-vláda“ (Whole-of-government approach): Global Compact je názoru, že migrácia je multidimenzionálna realita, ktorej sa nemôže venovať jeden sektor politiky vlády sám. Na vypracovanie a implementovanie účinných migračných postupov a praktík je potrebný prístup „celá-vláda“, aby sa zabezpečila horizontálna aj vertikálna koherentnosť postupov cez všetky sektory a úrovne vlády. ??? náklady? Vlády normálne riadia štát v stave kľudu, tu sa vytvára komplexná agenda skoro ako vo vojnovom stave.

Prístup „celá-spoločnosť“ (Whole-of-society approach): Global Compact podporuje široké partnerstvá zainteresovaných subjektov, aby podchytili migráciu v jej všetkých dimenziách vtiahnutím migrantov, diaspory (už migrovaných), miestne komunity, občianske komunity, akadémiu, súkromný sektor, poslancov parlamentu, odbory, národné inštitúcie pre ľudské práva, médiá a ostatných relevantných subjektov v oblasti riadenia migrácie a dohľadu nad ňou. ??? Z tohto vlastne vyplýva, že autori predpokladajú, že celá spoločnosť v „cieľovej“ krajine – úvodzovky znamenajú že niekto si ju zvolil za cieľovú, ale tá o tom ešte prípadne nevie – s migráciou konkrétneho migranta súhlasí a „bude sa s radosťou a plným nasadením na nej podieľať“. Museli čítať nejaké staré komunistické materiály. Tento predpoklad je zo dňa na deň slabší. Ale viď aj nadpis a komentár prekladu nasledujúcej časti.

Ciele pre dosiahnutie bezpečnej, organizovanej a normálnej migrácie (Safe, Orderly and Regular Migration). Originál v zátvorke uvádzam preto, že slovo Regular môže byť prekladané rôzne, a môže byť aj „pravidelný“, aj niečo ako „normálny úkaz“. To smrdí dlhodobými zámermi a posunom migrácie do úplne inej polohy, t.j. čosi ako „migrácia naša každodenná“ – a to je presne to, čo nechceme.

Ďalej sú rozpracované takéto tie vyššie spomenuté ciele – tu sú „nadpisy“ tých cieľov:

(1) Pozbierať a využiť presné a deagregované údaje ako základ pre postupy založené na evidencii

(2) Minimalizovať negatívne impulzy a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí opúšťať svoje krajiny pôvodu

(3) Poskytnúť presné a aktuálne údaje počas každej fázy migrácie

(4) Zabezpečiť, aby všetci migranti mali dôkaz právnej identity a adekvátnu dokumentáciu

(5) Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu trás pre normálnu (regular, viď vyššie) migráciu

(6) Zabezpečiť férový a etický nábor a ochranné podmienky, ktoré zabezpečia slušnú prácu

(7) Zamerať sa a redukovať zraniteľné miesta v migrácii

(8) Zachrániť životy a zariadiť koordinovanú medzinárodnú snahu ohľadne stratených migrantov

(9) Posilniť transnacionálnu odpoveď na pašovanie migrantov

(10) Predísť, bojovať proti, a vymazať pašovanie osôb v kontexte medzinárodnej migrácie

 1. Riadiť hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom

 2. Posilniť istotu a predpovedateľnosť pri migračných procedúrach pre adekvátnu lustráciu, vyhodnotenia a ďalšie odporúčanie

 3. Použiť migračné zadržanie osoby len ako krajné opatrenie a pracovať smerom k alternatívam

 4. Zvýšiť konzulárnu ochranu, asistenciu a kooperáciu počas celého migračného cyklu

 5. Poskytnúť prístup k základným službám pre migrantov

 6. Dať moc migrantom a spoločnostiam na realizáciu plnej inklúzie a sociálnu súdržnosť

 7. Eliminovať všetky formy diskriminácie a povzbudiť verejnú diskusiu založenú na evidencii, aby tvarovali pohľad na migráciu

 8. Investovať do rozvoja zručností a podporiť vzájomné uznanie zručností, kvalifikácií a kompetencií

 9. Vytvoriť podmienky pre migrantov a diaspory (už premigrovaní a usadení) aby plne prispeli k udržateľnému rozvoju vo všetkých krajinách
 10. Podporiť rýchlejšie, bezpečnejšie a lacnejšie prevody platieb a dohliadať na finančné začlenenie migrantov
 11. Spolupracovať pri umožnení bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj udržateľnej reintegrácie
 12. Nasadiť mechanizmy pre prenositeľnosť nárokov zo sociálneho poistenia a získaných benefitov
 13. Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvo pre bezpečnú, usporiadanú a „regulárnu“ (možné významy viď vyššie, pravdepodobne „trvalú a organizovanú, vraj v prospech trvalo udržateľného rozvoja“) migráciu.

Takže: pripájam sa k názorom, ktoré považujú tento Pakt – Global Compact – za najnovší pokus o prerazenie odporu väčšiny občanov v „novších“ krajinách EÚ, plus rastúci odpor v „starých“ krajinách, voči migrácii. Dosť smrdí aj to použitie „udržateľného rozvoja“ ako jedného z pro-migračných argumentov, nechápem ako tieto dve veci súvisia. Ale smrdí to celé, pretože to úplne ignoruje fakty ktoré už existujú z pokusov o inklúziu migrantov v starých krajinách EÚ – Francúzsko, Nemecko, Švédsko, …, a aj Británia je v tom, ale v tomto prípade sa ťažko rozlišujú tí z krajín Commonwealth, ktorí právne nie sú migranti.

Ako som už niekde povedal: Všetko je to len o organizácii a legalizácii posúvania ľudí z istej skupiny krajín najmä do EÚ, proti vôli občanov cieľových krajín. O ostatných častiach „inklúzie migrantov“ sa píše, ale sú celkom ignorované zo všetkých praktických hľadísk. Stačí ich podľa tohto „zabezpečiť“. Naučiť jazyk, kultúru, až potom je vlastne možné pokúsiť ich kvalifikovať, a pomerne kľúčová vec je na začiatku poskytnúť bydlisko s full servisom, t.j. kompletné živobytie. A v prípade že migrant nie je schopný sa naučiť nevyhnutné, zostane cieľovej krajine ako trvalý náklad, navyše – podľa skúseností – sa niektorí stávajú nebezpečnými. Všetko na náklady cieľovej krajiny. Je tam síce článok o readmisii – cieľ 21, ale – on nebude chcieť ísť späť a má svoje ľudské práva (na rozdiel od občanov cieľovej krajiny). Zdá sa mi, že toto, zrejme možný frekventovaný prípad, Global Compact vôbec nerieši. Ale to celé nerieši nič, len ako nás oblbnúť a nahrnúť nám migrantov, to už poznáme.

Podpísať právne nezáväzný dokument? Ak to viac krajín nepodpíše, dôležité časti sa možno pokúsia dať medzi „ľudské práva“, práva občanov cieľových krajín sa asi nebudú definovať tak detailne aby sme sa mohli brániť, hoci sa o nich tu hovorí, aj o národnej suverenite. Ak to podpíšeme, môžu vytvoriť právne záväznú verziu skoro totožnú a vyhlásiť, že náš podpis platí – právnik by povedal že nemôžu, ale neriskoval by som.

Vraj „austrálska politika“

27.09.2022

od autora James O’Neill. Tie úvodzovky v nadpise robia dojem nejakého spochybnenia, a naozaj: je to o Austrálii, ale až na nejaké nevyhnutné odlišnosti sa to dosť podobá na „chorobu z našej kuchyne“. Nedávne politické vyhlásenia Austrálskej vlády potvrdzujú, že nasleduje precedensy nastavené neoplakanou vládou ktorá jej predchádzala. Jedno vyhlásenie, špeciálne, je [...]

Zákaz účasti na oslave SNP: priznali sa, boja sa nás

05.09.2022

Postupne sa to zbiera, až to dozrelo: Naši súčasní vládcovia dospeli na úroveň komunistov, ktorí sa tiež báli verejných zhromaždení, okrem tých nimi organizovaných. Tam ale ľudia chodiť nechceli. Komunisti teda nakupovali nedostatkový tovar, ktorý sa dal kúpiť v čase tých schválených a vynucovaných zhromaždení, a počty stúpli. Akési „spontánne“ zhromaždenia, [...]

COVID: zhrnutie „Akcie“

29.08.2022

„Summary“ autora Malcolm R. Hughes, Gumshoe News, Austrália. Môj úvod: Autor má patričnú kvalifikáciu a až po prečítaní jeho článku som si uvedomil celý rozsah toho, ako s nami bolo počas „plandémie“ manipulované. A pravdepodobne z úrovne EÚ (a WHO). Takže, Malcolm R. Hughes: Zhrnutie – Nadnárodná Akcia COVID. Podozrieval som už od Apríla 2020, že takzvané [...]

Béla Kovács, europoslanec, Jobbik

Maďari bývalého europoslanca odsúdili za špionáž. "KGBéla" sa skrýva v Moskve

27.09.2022 22:42

Kovácsovou operatívnou úlohou bolo vytvárať v EÚ skupiny na posilnenie mocenských záujmov Ruska a oslabenie politiky EÚ.

Rusko, Ukrajina, mobilizácia, vojna na Ukrajine, branci

Putinovi zastrašovanie s jadrovými zbraňami nevychádza. Zaskočil ho aj odpor voči mobilizácii

27.09.2022 21:39

Zahraničné udalosti, nielen z Ruska a Ukrajiny, komentuje v podcaste denníka Pravda komentátor Andrej Matišák.

Pas / Pasy / Ruský pas /

Počet Rusov prichádzajúcich do EÚ vzrástol po ohlásení mobilizácie o 30 percent

27.09.2022 21:10, aktualizované: 22:07

Uviedla to Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž podľa ktorej počas uplynulého týždňa prišlo do EÚ takmer 66-tisíc ruských občanov.

diskusia zupani v presove

V sále to iskrilo. Kandidáti na župana sa zhodli, že Prešovu musí pomôcť štát

27.09.2022 21:00

Čo by chceli kandidáti na župana pre Prešovský kraj urobiť?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 407
Celková čítanosť: 1554163x
Priemerná čítanosť článkov: 3819x

Autor blogu

Kategórie