Založ si blog

Aká je životnosť EU časť 3 TTIP a CETA

V predchádzajúcich dvoch blogoch na túto tému som sústredil kritiku chovania sa EU do nasledujúcich dvoch bodov, resp. tém:

Ignorovanie smrteľnej špirály zbrojenia, vojen a smrti Feudálnych pánov vládnucich v USA a stavanie sa do pozície ich partnera, avšak zjavne viac sluhu, pričom tieto vojny a nadväzujúci rast napätia by mohli viesť k svetovej vojne, a už spôsobili obrovské škody a stratu viac ako 2 milióny ľudských životov;

Používanie tajnéhooperačného spôsobu vo vzťahu ku všetkým ostatným dôležitým záležitostiam, ako napríklad nebezpečné obchodné dohody CETA a TTIP, ktoré by mohli viesť k určitým značným zmenám v Európe, spôsobili by napríklad (len krátky prehľad, širší zoznam viď link pod týmto zoznamom):

  1. stratu národnej suverenity (včítane suverenity EU) voči zahraničným aj domácim koncernom a business skupinám, otvorením možnosti pre nich aby žalovali národné vlády pre zákony alebo nariadenia, ktoré im zabraňujú v dosiahnutí ziskov ktoré si vypočítali“. To by mohlo postupne spôsobiť stratu Európskych sociálnych systémov, ktoré zvyšujú náklady na pracovnú silu nad cenu pracovnej sily v USA,
  2. stratu ochrany pred geneticky modifikovanými organizmami (GMO) a nebezpečnými chemikáliami v našej potrave, keďže krajiny severnej Ameriky nevyžadujú preventívne kontroly potravín, len následné testy v prípade sťažností,
  3. stratu poľnohospodárstva: poľnohospodárstvo USA produkuje oveľa lacnejšie, keďže používa GMO firmy Monsanto a špeciálny Monsanto herbicíd zvaný glyphosate, ktorého možné negatívne účinky na ľudské zdravie sa medzitým preukázali, pričom možné účinky vlastných GMO potravín nie sú dostatočne overené. Aby som vysvetlil ideu za Monsanto GMO: pôvodný zámer bol že farmári by len zasiali a potom postriekali glyphosatom a nič viac robiť nemuseli, keďže GMO boli geneticky modifikované aby odolali glyphosatu, zatiaľčo burinu to zabilo. Po rokoch používania tejto stratégie sa postupne ukázalo, že vedľajším produktom genetických manipulácií firmy Monsanto je superburina”, odolná voči glyphosatu, ktorá zdá sa skopírovala genetic modifikáciu rezistencie od GMO a navyše je aj mechanicky odolnejšia ako pôvodná burina. Stáva sa výrazným problémom, mnohí farmári opúšťajú niektoré polia kvôli superburine, nakoľko nie sú vybavení na boj s ňou. Toto predstavuje naozaj dobrý príklad podceňovania schopností prírody typického pre niektorých ľudí, ktorí si hovoria výskumníci. Nepoznám možný rozsah nezamestnanosti, ktorý by tieto dohody mohli spôsobiť v poľnohospodárstve, alebo prípadne zmenu v kvalite potravín, ktorú sa nám zatiaľ darilo zachovať.

Kompletnejší zoznam možných negatívnych (možno skôr „likvidačných“ ) účinkov ktoré by tieto dve dohody mohli mať na Európu je uvedený na webe „Stop TTIP, stop CETA“ : https://stop-ttip.org/what-is-the-problem-ttip-ceta/ (vzhľadom na to, že táto stránka ponúka len niekoľko jazykových možností, a nie je medzi nimi ani SK ani CZ, preklad uvádzam nižšie).

Vzniká tu automatická otázka – ktorá skupina ľudí v Európe by mohla mať záujem na tom, aby tieto zmluvy „prešli“? Vlastne neviem, takže sa pokúsim uhádnuť – bohatí Európania, ktorí si želajú stať sa Feudálnymi Pánmi EU. Naši Európski Páni – hoci zatiaľ nie sú takí mocní ako Feudálni Páni USA, keďže sme zatiaľ neskĺzli späť do feudalizmu (viď predošlý blog, rozloženie bohatstva v USA, alebo nižšie) – hovoria, že vyššie uvedené obchodné dohody prinesú obrovské zisky obidvom stranám. Som si celkom istý že to nie je pravda ak započítame všetko čo môžeme stratiť ako “vedľajší účinok”, čo môže v konečnom stave byť dosť nákladné. Navyše, ak to aj naozaj prinesie zisky, bohatstvo bude pohltené korporátmi a nie bežnými ľuďmi. Je možné, že korporáti EU počítajú s tým, že sa stanú takými silnými Feudálnymi Pánmi ako tí v USA. To by samozrejme znamenalo, že zástupcovia EU plánujú postupne v Európe inštalovať nejakú verziu feudalizmu. Tá USA verzia postupne posunula štruktúru ekonomiky USA smerom k zbrojárskej produkcii, keďže deformovaná štruktúra spoločnosti už nevytvára dostatočný dopyt pre ostatné typy tovaru, zatiaľčo dopyt po zbraniach sa vytvára pomocou intríg tajných služieb USA a Británie na dostatočnej úrovni, ako potvrdzuje stále rastúca produkcia zbraní. Aby sme si pripomenuli – v roku 2012 horných 0.1% rodín v USA (čo je jedna tisícina) vlastnila toľko ako spodných 90% – neodvažujem sa odhadnúť na aké čísla chcú dosiahnuť potenciálni Feudálni Páni EU, aj tak je však zrejmé, že ak sa tieto plány posunú vpred, výsledok bude koniec Európy ako ju poznáme dnes, vymaže sa Európska kultúra, keď kultúru myslím v najširšom zmysle, ako odvodenú od „kult“.

Teda, ak chceme presmerovať tento postupný posun EU, už je najvyšší čas.

Spomenutý preklad zo stránky Stop TTIP, stop CETA

Tento krátky úvod vám dá hlavné argumenty prečo TTIP a CETA predstavujú hrozbu pre toľké veci, ktoré si vážime a ktoré potrebujeme – za menej ako päť minút. Takže začnime:
EU čoskoro zamýšľa podpísať dve ďalekosiahle obchodné dohody: Jednu s Kanadou (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement – komplexná ekonomická a obchodná dohoda) a jednu s USA (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership – transatlantické obchodné a investičné partnerstvo). Oficiálne sa hlása, že tieto dohody vytvoria zamestnania a zvýšia ekonomický rast. Avšak je vysoko pravdepodobnejšie že z nich budú profitovať len veľké korporácie, ako občania. Nasledujú hlavné dôvody prečo je to tak:

 • Investori budú mať možnosť žalovať štáty. Takzvané Vysporiadanie sporov medzi štátom a investorom (Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS)) – dokonca aj v novom prestrojení ako model EU Systém investičného súdu (“Investment Court System” (ICS)) – zaručí zahraničným investorom (napr. Kanadským a US firmám) právo žalovať Európske štáty, ak si myslia, že zákony a opatrenia EU, alebo ktoréhokoľvek členského štátu, poškodili ich investície a zredukovali ich očakávaný zisk. Toto zároveň ovplyvní aj zákony a opatrenia zavedené v prospech spoločného záujmu ako ochranu životného prostredia, alebo spotrebiteľa.
 • Korporácie budú prizývané k spolupráci na tvorbe zákonov. Takzvaná “regulatory cooperation” – regulačno-kontrolná kooperácia – umožní zástupcom veľkých biznisov a byrokratom z obidvoch strán Atlantiku ovplyvňovať návrhy zákonov v expertných skupinách dokonca skôr, ako sú diskutované vo zvolených parlamentoch. Toto rozvracia demokraciu!
 • Veľké biznisy majú nadmerný vplyv na tajné jednania ohľadne CETA a TTIP. V 92% zo všetkých stretnutí dotknutých strán, ktoré EU Komisia organizovala v prípravnej fáze TTIP, rozprávali výlučne zástupcovia firiem. Len vo veľmi málo prípadoch boli pozvaní zástupcovia spotrebiteľských a odborových organizácií, aby prezentovali svoje názory. Vplyv korporátov pretrváva počas jednaní: dokonca niektoré formulácie v návrhoch textov, ktoré unikli na verejnosť, pochádzajú priamo od korporátnych lobistov.
 • Jednania prebiehajú v tajnosti. Naši verejní zástupcovia nevedia skoro nič o ich postupe a všeobecná verejnosť nesmie vidieť žiaden z textov oficiálnej dohody, kým jednania nie sú ukončené. Členovia parlamentu majú dovolené čítať tieto dlhé právnické texty (dohoda CETA, napríklad, má okolo 1 500 strán) v špeciálne pre to určených miestnostiach bez expertnej podpory, a majú zakázané povedať verejnosti čo sa dočítali. Keď sa jednania skončia, môžu len dohodu prijať, alebo odmietnuť, bez možnosti žiadať zmeny.
 • Štandardy kvality potravín a ochrana spotrebiteľa môžu byť oslabené. Prostredníctvom prispôsobovania pravidiel a nariadení, čo je cieľom TTIP, sú Európske štandardy ohrozené, nakoľko US štandardy sú podstatne slabšie. Navyše, strana USA chce, aby EU akceptovala ich prístup k riadeniu/odhadu rizika, čo by umožnilo predávať každý nový produkt kým štát nevie dokázať, že je škodlivý. Zatiaľ v Európe musia firmy dokázať nezávadnosť svojich produktov skôr ako ich môžu uviesť na trh.
 • Práva a zamestnania pracujúcich sú ohrozené. USA stále odmietajú uznať základné práva zamestnancov (ratifikovali len dva z ôsmich základných štandardov práce ILO (medzinárodná organizácia práce)), a teda “preteky ku dnu” naštartované TTIP predstavujú ohrozenie práv zamestnancov aj v EU. Zároveň, tvrdšia konkurencia zo zahraničia by tiež mohla viesť k stratám zamestnaní. Štúdia publikovaná Tufts Univerzitou (USA) zistila, že môže dôjsť k strate až 600,000 pracovných miest vďaka TTIP.
 • Európske krajiny by sa dostali pod tlak aby povolili technológie s vysokým rizikom, ako fracking alebo GM technológia (vsuvka prekladateľa: fracking je ťažba ropy spôsobom, ktorý ohrozuje spodné vody a pôdu nekontrolovateľným spôsobom, GMO som vysvetlil). V rámci TTIP a/alebo CETA by firmám mohlo byť umožnené žalovať štáty na arbitrážnom súde, ak by regulovali, alebo zakázali, vysoko rizikové technológie. V roku 2013 ropná a plynová spoločnosť Lone Pine podala $250-miliónovú ISDS žalobu proti Kanade po tom, keď štát Quebec vydal moratórium na fracking. TTIP a CETA vydláždia cestu k stála rastúcemu počtu takýchto žalôb.
 • CETA a TTIP ďalej zvýšia nerovnosti. Tí čo sú už bohatí budú najviac profitovať z CETA a TTIP. Veľké biznisy získajú ešte väčšie výhody oproti malým a stredným podnikom a občanom. Ekonomická kríza EU sa pravdepodobne ďalej prehĺbi, keďže sa očakáva, že najsilnejšie (most competitive, teda najschopnejšie súťažiť) členské štáty získajú najviac z potenciálneho rastu HDP. Krajiny na periférii EU, ktoré sú už teraz vysoko závislé od zahraničného kapitálu, majú vysoké riziko stratiť „kvalitné“ zamestnania a udržateľné investície. Na globálnej úrovni nerovnosť medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa krajinami sa ďalej zväčší, pričom štúdie predpovedajú dramatické poklesy HDP a straty zamestnaní v krajinách tretieho sveta (third countries).

 

Liberalizácia a privatizácia sa stanú jednosmernými ulicami. CETA a TTIP výrazne sťažia – a pravdepodobne znemožnia – vrátenie verejných sieťových odvetví, nemocníc, alebo zber odpadu do verejného sektora, ak raz už boli sprivatizované.

CETA a TTIP chcú zvýšiť moc nadnárodných firiem na úkor demokracie a všeobecného prospechu. Toto nesmieme dopustiť! Prosíme, podporte našu Európsku Iniciatívu!

Spolu môžeme zastaviť TTIP a CETA!

Pakt o migrácii – základné info a kritika

13.11.2018

oficiálny názov: GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION- Globálna zmluva o bezpečnej, organizovanej a normálnej migrácii. Význam slova COMPACT: Dohoda, zmluva, alebo kontrakt. Termín viac »

Často sa spomína na obdobie neslobody. Niečo sa prenieslo až dodnes – klame sa.

06.11.2018

Týmto nadväzujem na moje dva posledné blogy. Obdobie neslobody je významná propagandistická téma súčasnosti. Ale aj dnes nám niekto diktuje čo môžeme, aj čo by sme mali chcieť. To čo chceme/môžeme viac »

Teda čo to chce EÚ? Odpovedal nám „Atlantic Council“

26.10.2018

Wess Mitchell, asistent (námestník) ministra zahraničných vecí USA pre Európske a Euroázijské Záležitosti, teda vrcholný diplomat administrácie zameraný na Európu a Euráziu, varoval, že viac »

stretnutie, Kiska

VIDEO: Daňová kauza môže Kiskovi prekaziť politické plány, tvrdí politológ

15.11.2018 15:55

Ján Baránek si myslí, že ak sa podozrenia voči prezidentovi potvrdia, môže mať kauza vážne dôsledky pre jeho politické plány.

koľajnice, zmena

Začali posudzovať vplyv šiirokorozchodnej trate na životné prostredie

15.11.2018 15:36

Slovensko aj Rakúsko robia ďalší krok pri tvorbe štúdie uskutočniteľnosti širokorozchodnej trate.

ministry obrany

Ministri obrany V4 hovorili aj o spoločnej bojovej skupine pre rok 2023

15.11.2018 14:40

Partneri sa venovali téme vojenského vzdelávania, výcviku a cvičení.

Andrej Danko

Za jednu z najväčších výziev pre EÚ považuje Danko ochranu dát

15.11.2018 14:08

Uviedol to počas vyhlásenia po rokovaní so zástupcami parlamentov Česka, Poľska, Maďarska, Francúzska a Nemecka.

Ivan Hečko

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 111
Celková čítanosť: 302595x
Priemerná čítanosť článkov: 2726x

Autor blogu

Kategórie